දිවිනැගුම සිප්දොර ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන 2017/2019 (Click here to download)

සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබා ගන්නා ප්‍රතිලාභී ලැයිස්තුව 2018 (Click here to download)

News & Events

12
Dec2018
මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ සංවර්ධනය පිළිබඳ තක්සේරුකරණ වැඩසටහන - 2018

මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ සංවර්ධනය පිළිබඳ තක්සේරුකරණ වැඩසටහන - 2018

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ මුල්...

12
Dec2018
මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ දෙමාපියන් දැණුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - 2018

මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ දෙමාපියන් දැණුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - 2018

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ...

Scroll To Top