අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

12
දෙසැ2018
මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ සංවර්ධනය පිළිබඳ තක්සේරුකරණ වැඩසටහන - 2018

මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ සංවර්ධනය පිළිබඳ තක්සේරුකරණ වැඩසටහන - 2018

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ මුල්...

12
දෙසැ2018
මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ දෙමාපියන් දැණුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - 2018

මුල් ළමාවිය දරුවන්ගේ දෙමාපියන් දැණුවත් කිරීමේ වැඩසටහන - 2018

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ...

11
දෙසැ2018
වැඩිහිටි ගෙවතු වගා වැඩසටහන 2018

වැඩිහිටි ගෙවතු වගා වැඩසටහන 2018

වැඩිහිටි ප්‍රජාවන්ගේ සමාජ සංස්කෘතික ආර්ථික හා පාරිසරික...

13
නොවැ2018
කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම - නොවැම්බර් 2018

කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්වීම - නොවැම්බර් 2018

  නිවිතිගල ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු...

13
නොවැ2018
සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ආරක්ෂණ වැඩමුළුව

සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ආරක්ෂණ වැඩමුළුව

ජාතික තරුණ සේවා සභාව නිවිතිගල ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

09
නොවැ2018
රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සමුළුව

රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සමුළුව

  රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සමුළුව 2018.11.08 දින...

06
නොවැ2018
ළමා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පෙර පාසල් දෙමාපියන් දැනුම්වත් කිරීම

ළමා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පෙර පාසල් දෙමාපියන් දැනුම්වත් කිරීම

  ළමා ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පෙර පාසල් දෙමාපියන්...

06
නොවැ2018
ගැබිනි මව්වරුන් දැනුම්වත්  කිරීමේ වැඩසටහන

ගැබිනි මව්වරුන් දැනුම්වත්  කිරීමේ වැඩසටහන

  ගැබිනි මව්වරුන් දැනුම්වත්  කිරීමේ වැඩසටහන් යටතේ...

06
නොවැ2018
කුරුඳුගහදොළ  ක්ෂුද්‍ර ජල පෝෂකය  සංරක්ෂණය කිරීම

කුරුඳුගහදොළ ක්ෂුද්‍ර ජල පෝෂකය සංරක්ෂණය කිරීම

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නිවිතිගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මුළු...

06
නොවැ2018
ලිංගිකත්වය මත පදනම් වු ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය

ලිංගිකත්වය මත පදනම් වු ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය

    කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ...

28
අගෝ2017
HOPE - 2018 තරුණ නායකත්ව පුහුණු කඳවුර

HOPE - 2018 තරුණ නායකත්ව පුහුණු කඳවුර

නිවිතිගල වතුපිටිය විද්‍යාලයේදී 2018.08.03,04,05 තෙදින පවත්වන ලද...

28
අගෝ2017
යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය ක්‍රිඩා උළෙල - 2018

යෞවන සමාජ ප්‍රාදේශීය ක්‍රිඩා උළෙල - 2018

යක්දෙහිවත්ත විද්‍යාලීය ක්‍රිඩා පිටියෙහි පවත්වන ලද යෞවන...

28
අගෝ2017
සරුංගල් සැනකෙළිය - 2018

සරුංගල් සැනකෙළිය - 2018

නිවිතිගල කොළොම්බුගම නොම්මර 02  ක්‍රිඩා පිටියෙහි පවත්වන...

28
අගෝ2017
මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ගුරුවරුන්ගේ අවම ප්‍රමිිතීන්

මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන ගුරුවරුන්ගේ අවම ප්‍රමිිතීන්

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ ළමා...

« »
Scroll To Top